Ułatwienia dostępu

Fundacja "SERCE DLA DZIECKA" Grabie została założona przez panią Marię Wilgorską, Elżbietę Rittlewską i Iwonę Kaczmarek. Akt notarialny został sporządzony przez Notariusza Danutę Wróbel w Kancelarii Notarialnej w Toruniu w dniu 8 października 2004 roku (numer repertorium A 3487/2004). Podstawą prawną działania Fundacji jest ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 Z późn. zm.). Fundacja jest podmiotem posiadającym osobowość prawną, działającym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, posiadającym prawo do powoływania swoich oddziałów. Fundacja została powołana na czas nieokreślony.

Celem Fundacji Serce dla Dziecka Garbie jest udzielanie wszechstronnej pomocy Domowi Opieki Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie w Grabiu. Zakres pomocy obejmuje: wsparcie finansowe potrzeb związanych z utrzymaniem we właściwym stanie technicznym budynku Domu, modernizacją i rozbudową tego obiektu oraz utrzymaniem terenu wokół budynku, wyposażenie Domu w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny i usprawniający narządy ruchu oraz wsparcie finansowe potrzeb związanych z profilaktyką medyczną i opieką zdrowotną, wsparcie przedsięwzięć służących doskonaleniu dotychczasowej działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, współpracę ze specjalistami z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, medycyny, logopedii i innych pokrewnych dziedzin oraz współpracę z organizacjami społecznymi i podmiotami gospodarczymi w kraju i za granicą, stwarzanie warunków dogodnych dla działalności grup integracyjnych - wspólne programy edukacyjne dla dzieci niepełnosprawnych, wsparcie finansowe bieżących działalności Domu, udzielanie pomocy socjalnej dla usamodzielniających się wychowanków, gromadzenie środków materialnych i finansowych do realizacji celów statutowych.

Fundacja będzie realizowała swoje cele poprzez podejmowanie przedsięwzięć mających na celu pozyskanie środków finansowych i rzeczowych oraz specjalistycznego wsparcia medycznego, współpracę z innymi fundacjami, organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi realizującymi podobne cele, współpracę z innymi podmiotami o tożsamych celach oraz propagowanie idei solidarności, wolontariatu i działalności charytatywnej.